کتاب جامع ریاضی پایه نهم گراد

  • ارائه مطالب درسی به شیوه نکته ای و فعال
  • مثالها و تمرین های جامع در متن درسنامه
  • تمرین های جامع در آخر فصل
  • پرسش های چهارگزینه ای
  • مشخص بودن مطالب اضافه در قالب بیشتر بدانیم