کتاب جامع علوم چهارم ابتدایی گراد

  • ارائه ی درسنامه و نکات آموزنده ، برای یادگیری بهتر
  • ارائه ی سؤالات با توجه به تمام سطوح یادگیری (دانش ، مهارت ، نگرش)
  • استفاده از سؤالات تصویری جذاب، مناسب با سن دانش آموز
  • بیان مطالب فراتر از کتاب درسی در قالب دانستنی ها
  • ارائه ی فعالیت های جذاب (چیستان ، معما ، جدول)
  • ارزشیابی در ۳ مرحله