برگ آزمون ریاضی دوم ابتدایی گراد

– تمرین های هدفمند و متنوع منطبق بر صفحات کتاب درسی
– ارزشیابی دقیق و سریع توسط معلم و اولیاء در پایان هر هفته آموزشی
– جداسازی هر برگ آزمون و ذخیره در پرونده درسی دانش آموز
– جامع بودن مطالب و تمرین ها