کتاب جامع ریاضی پایه هفتم گراد

  • ارزشیابی تشخیصی جهت ارزیابی آموخته های سال گذشته
  • ارائه مطالب درسی و نکات مهم آموزشی به شیوه فعالیت محور
  • مثال و تمرین های آموزشی در متن درسنامه
  • تمرین های جامع آخر فصل
  • پرسش های چهارگزینه ای همراه با تست های آزمون های مدارس خاص
  • تمرین های تکمیلی برای دانش آموزان علاقه مند
  • تمرین های دوره ای